Misja i zadania

Misja Rady Biznesu

Misją Rady Biznesu jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji oraz sfery praktyki życia gospodarczego i nawiązanie ich ścisłej współpracy. Obie strony mogą w ten sposób efektywniej wykorzystać posiadane zasoby i potencjał.

Obydwa środowiska stoją przed koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia i podejmowania nowych wyzwań. Uczelnia nasza stawia sobie za cel rozwój nauk ekonomiczno-socjologicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym oraz podnoszenie standardów kształcenia. Przedsiębiorstwa i instytucje dążą natomiast do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych pracowników. Ścisła współpraca środowisk może zaowocować wzmocnieniem kontaktów i wymianą pomysłów.

Cele szczegółowe w ramach współpracy z Radą Biznesu

W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Poprzez członkostwo w Radzie Biznesu stają się oni oficjalnymi Partnerami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Przedstawiciele podmiotów partnerskich wchodzących w skład Rady Biznesu związani są z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym na wielu płaszczyznach poprzez:

 • wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami,
 • pozyskiwanie miejsc do odbywania praktyk studenckich,
 • promowanie najzdolniejszych studentów poprzez fundowanie stypendiów i nagród,
 • promowanie najzdolniejszych absolwentów (pomoc w uzyskaniu przez nich pierwszej pracy),
 • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów,
 • pozyskanie partnerów do finansowania badań, dydaktyki oraz rozbudowy infrastruktury organizacyjnej i technicznej uczelni,
 • prowadzenie wspólnej edukacji i współtworzenie programów dydaktycznych;

Model współpracy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – Rada Biznesu

 

model_wspolpracy

Warstwa naukowa – obszary współpracy

 • podjęcie wspólnych projektów naukowych,
 • pogłębianie dorobku naukowego Wydziału,
 • konsultacja w zakresie badań naukowych,
 • przeprowadzanie badań na zlecenie pracodawców,
 • współorganizacja konferencji, warsztatów i seminariów naukowych,
 • wykłady gościnne praktyków gospodarki,
 • panele teoretyków i praktyków, służące rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych;

Warstwa edukacyjna– obszary współpracy

 • współudział w przygotowywaniu i uatrakcyjnianiu oferty edukacyjnej Wydziału, dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • tworzenie nowych kierunków studiów, specjalizacji lub przedmiotów kursowych odpowiadających potrzebom pracodawców,
 • otwieranie studiów podyplomowych lub cykli edukacyjnych na zamówienie pracodawcy,
 • organizowanie miejsc praktyk dla studentów,
 • pomoc w organizacji seminariów magisterskich i licencjackich ( a zwłaszcza w zbieraniu materiałów do prac dyplomowych i określaniu ich tematyki),
 • wypracowanie standardów kształcenia,
 • współudział w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych;

Warstwa biznesowa– obszary współpracy

 • przygotowanie i realizacja projektów unijnych oraz innych projektów o charakterze aplikacyjnym,
 • organizacja warsztatów i szkoleń biznesowych,
 • organizacja konkursów związanych z życiem uczelni,
 • kontakt ze środowiskiem studenckim,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów,
 • komercjalizacja wyników badań naukowych;

Warstwa promocyjno-marketingowa– obszary współpracy

 • współudział w popularyzacji wiedzy i edukacji,
 • udział w prestiżowych wydarzeniach Wydziału (np. rozpoczęcie roku akademickiego, gala absolwentów)
 • udział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych i marketingowych Wydziału,
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wydziału,
 • możliwość korzystania z tytułu partnera Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.